Smernice za upravičenost do donacij programa Autodesk

Restrictions: 
 1. Pravila, upravičenost in omejitve

  ·    Ta donacija je na voljo organizacijam in javnim knjižnicam z oznako 501(c)(3). Javne knjižnice morajo ustrezati določilom, ki jih uvrščajo med neprofitne organizacije, kot je to navedeno v členu 501(c)(3).

  ·    Ta donacija je na voljo vsem nevladnim organizacijam ne glede na vrsto dejavnosti.

  ·    Organizacije prejemnice izražajo pripravljenost in biti sposobne zagotoviti informacije donatorju Autodesk za potrebe izdelave študije primera ali podati izjavo o uporabi tega programa.

  ·    Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali prakticirajo kakršno koli obliko  diskriminacije vezane na starost, narodnost, spol,  invalidnost, raso, veroizpovedi, spolno usmerjenost ali v povezavi s socialno-ekonomskim ozadjem, niso upravičene do sodelovanja v tem programu. Organizacije morajo za prejem donacije potrditi nediskriminatornost svojega delovanja.

  ·    Organizacijam ni dovoljeno prodati ali posredovati izdelke Autodesk  tretjim osebam oziroma organizacijam.

  ·    Količina: Organizacije lahko naročijo do 10 izdelkov Autodesk v fiskalnem letu (od 1.julija do 30.junija v tekočem letu)

  ·    Proračun: Organizacije z letnimi prihodki nižjimi od 10 milijonov $ so upravičene za donacije iz naslova tega programa.

  ·    Samo za neprofitne organizacije: Za sodelovanje v donacijskem programu TechSoup mora biti organizacija registrirana in s strani mreže TechSoup prepoznana in potrjena kot nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javno korist. Posamezna organizacija mora ravno tako ustrezati pogojem, ki jih določajo različni donatorji.

  ·    Neupravičene organizacije: Spodaj naštete organizacije niso upravičene za donacjje izdelkov iz naslova tega  programa:

  ·    Javne knjižnice
  ·    Zakonodajne  in politične organizacije
  ·    Organizacije iz programov zagovorništva
  ·    Članske organizacije s programi zaposlovanja
  ·    Verske organizacije, ki izvajajo izključno verske programe. Posvetni progami teh organizacij so definirani, kot programi, ki so ločeni od verskih in pri izvajanju le teh  ne poudarjajo ali propagirajo vero in/ali verovanje določene vere. 

  ·    Že obstoječi uporabniki: organizacija, ki je v zadnjih 3 letih že uporabljala kateri koli izdelek Autodesk je upravičena do donacije samo z dovoljenjem Autodesk Foundation

  ·    Pogoji uporabe: Organizacije  morajo ob naročilu izdelkov Autodesk potrditi vsa določila sporazuma o uporabi. 

  ·    Prekinitev sporazuma: Autodesk si pridržuje pravico za prekinitev pravice do uporabe licenc v naslednjih primerih:

  ·    Organizacija ne izpolnjuje več pogojev za upravičenost do donacij in uporabe licenc Autodesk in njihovih partnerjev

  ·    Organizacija ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v donacijski mreži TechSoup Slovenija

  ·    Autodesk in TechSoup prekineta medsebojno sodelovanje

  ·    Organizacija  prenese ali proda izdelek iz donacijskega programa Autodesk

  ·    Izjava proti diskriminaciji: Organizacije, ki zagovarjajo, podpirajo ali prakticirajo kakršno koli obliko  diskriminacije vezane na starost, narodnost, spol,  invalidnost, raso, veroizpovedi, spolno usmerjenost ali v povezavi s socialno-ekonomskim ozadjem, niso upravičene do sodelovanja v tem programu. Organizacije morajo za prejem donacije potrditi nediskriminatornost svojega delovanja.

  ·    Študije primera: Organizacije prejemnice izražajo pripravljenost in biti sposobne zagotoviti informacije donatorju Autodesk za potrebe izdelave študije primera ali podati izjavo o uporabi tega programa..

  ·    Distribucija izdelka:

  ·    Izdelki so posredovani v izključno uporabo organizacijam in ne posameznikom
  ·    Organizacijam ni dovoljeno prodati ali posredovati izdelke Autodesk  tretjim osebam oziroma organizacijam.